تهرانگردی 1 روزه 

  • ظرفیت:  موجود
  • زمان حرکت: 1398/01/09

صبحانه سلف سرویس+عصرانه

راهنما و بیمه

اطلاعات خریدار

# نوع سفر یا خدمات قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
اتوبوس 800,000 800,000 100,000

قوانین و مقررات سازمان گردشگري براي تورهاي داخلی
شرایط عمومی: ماده 1- این پیوست می تواند به صورت دستی تهیه شود و یا به صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده او از طریق تارنماي اختصاصی کارگزار تایید می گردد و با
پرداخت الکترونیک، خدمات مندرج در قرارداد براي شرکت کنندگان خریداري شود. ماده 2- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن
و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می باشد.. ماده 4- در صورتی که مقامات انتظامی به هر دلیلی از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعیت از دستورات بوده و
هیچ گونه مسئولیتی بر عهده کارگزار نخواهد بود.
هتل و اقامت: ماده 8- در صورت اقامت در هتل،قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادي به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده
از اتاق یک نفره می باشند.تبصره 1- در اتاق هاي دو تخته،گاها تخت سوم از نوع سفري و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.تبصره 2- ساعات
تحویل اتاق هاي هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه آن ساعت 12 می باشد.
تعهدات مسافر: ماده 9- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردي خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید. بدیهی است هرگونه
- مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.ماده 13
دار و کارت ملی براي تمامی سفر ها الزامی است. با توجه به اینکه کارگزار در ابتداي سفر نسبت به احراز هویت مسافرین اقدام نموده و از حضور ¬ همراه داشتن شناسنامه عکس
مسافرین ثبت نام نشده جلوگیري به عمل می آورد ، مسئولیت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده هنگام ثبت نام با مدارك مثبته به عهده مسافر است. ماده 14 - مسافر موظف است
در ساعات اعلام شده در برنامه هاي گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه هاي مربوطه
جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت..ماده 16 - مسافر می بایست در طول گشت کلیه ضوابط حاکم
بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل هاي اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان هاي مورد بازدید، شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد
بود.ماده 17 - در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرك مستند از سوي کارگزار، مسافر موظف به
پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.تبصره 1- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت جریمه (مطابق ماده 31 ) خواهد شد.ماده
بینی طبیعی و محیطی، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به ¬ -18 چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش
رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستاي اجراي سفري دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.ماده 19 -کلیه
هزینه هاي خارج از برنامه به عهده مسافر می باشد.ماده 20 - امضاي قرارداد یا خرید تور به صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده وي، به منزله مطالعه دقیق مشخصات
سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروري و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت هاي ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست
متوجه مسافر خواهد بود...تبصره 1- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول
سفر بعهده مسافر خواهد بود

شرایط تسویه تور: آژانس یا مسافر ملزم است به همراه درخواست 50 % از مبلغ تور به عنوان بیعانه واریز نماید؛ و نسبت به تسویه مابقی تور تا 48 ساعت
اقدام نماید.در غیر اینصورت رزرو لغو و مبلغ بیعانه به عنوان جریمه لحاظ میگردد
شرایط انصراف و ابطال سفر : ماده 31 - درخواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر به صورت حضوري و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و بصورت
مکتوب انجام شود.باتوجه به شرایط جوي در صورت تاخیر و یا کنسلی پرواز از طرف ایرلاین در فرودگاه، این شرکت هیچ گونه تعهدي نسبت به استرداد مبلغ تور ندارد و این امر
مشمول شرایط کنسلی نخواهد شد.
شرایط کنسلی تور: تا 15 روز قبل ازورود مسافر 20 % از نرخ کل تور**تا 10 روز قبل ازورود مسافر 30 % از نرخ کل تور**تا 5روز قبل ازورود
مسافر 50 % از نرخ کل تور
شرایط تغییر نام : تا 15 روز قبل ازورود مسافر 10 % از نرخ کل مبلغ**تا 10 روز قبل ازورود مسافر 15 % از نرخ کل مبلغ**تا 5روز قبل ازورود
مسافر کل هزینه تور100%  جریمه میباشد.
تغییرا : ت باتوجه به حجم قابل توجه پرواز در ایام نوروز، احتمال تغییرات  (ساعت ) میباشد در این صورت با تاییدیه رضایت خود را اعلام فرمایید.

قوانین را مطالعه کرده و پذیرفته ام.